Hei!

Kertoilen täällä viimeisimpiä uutisia koulumme toimintaan liittyen myös kesäaikana. Ilouutinen on se, että olen saanut neuvoteltua koulullemme ensi lukuvuodeksi kaksi koulunkäyntiavustajaa. Avustajien tehtäviin kuuluu koulunkäyntiavustajan tehtävien lisäksi siistijän ja iltapäivätoiminnnan ohjaaminen. Jess! Avustajien nimet kerron reilun viikon päästä, jolloin saan varman tiedon.

Toinen ilouutinen on, että tilaohjelma on valmistumassa ja niinikään reilun viikon päästä on uusi tiasuunnittelupalaveri, jossa on jo arkkitehti mukana. Lisäksi mukaan tulevat neuvottelukunnan edustaja ja hän on Sauli Hänninen sekä Merja. MAri on konsultoinut teknisten töiden tilojen osalta suunnittelutiimiä. Kiitän keskiviikkoisessa koulun kehittämispalaverissa olleita kyläläisiä ja huoltajia. Lehtisen Ilpo laati illasta hyvän muistion, joka on oiva osoitus siitä, että asia on myös kyläläisille tärkeä. Tässäpä muistio kokonaisuudessaan:

IHASTJÄRVEN KOULUN KEHITTÄMISEEN LIITTYIÄ TARPEITA KYLÄN ASUKKAIDEN NÄKULMASTA:

Asukkaiden ajatuksia ja tarpeita koulumme ja sen tilojen kehittämiseen liittyen on kerätty kahdessa koululla  järjestetyssä kehittämisillassa sekä erityisesti koulun tilojen kehittämiseen keskittyneessä keskustelutilaisuudessa 3.6.09. Keskusteluiltojen ja kyläyhdistyksen sekä koulun henkilökunnan yhdessä tekemien arviointien perusteella kyläyhdistys esittää asukkaiden kannalta keskeisimmät kehittämistarpeet.

1.    Tärkeintä on huolehtia koulun toiminnan kannalta kooltaan ja laadultaan riittävistä tiloista.

Tiloja suunniteltaessa on otettava huomioon oppilasennuste lähivuosina. Oppilasennuste osoittaa kasvua niinä vuosina, joina ennustetta voidaan ylipäätään pitää luotettavana. Ihastjärven koulupiirin osalta oppilasennusteet ovat aiemminkin ylittyneet reippaasti. On oletettavaa, että koulun ja sen tilojen kehittäminen edelleen lisää lapsiperheiden kiinnostusta muuttaa koulupiirimme alueelle. Koulupiirin alueella on lisäksi onnistuttu saamaan kohtuullisesti omakotitontteja myyntiin.


2.    Päivähoitotoiminnan järjestäminen

Päivähoidon järjestäminen on kylän lapsiperheiden kannalta erittäin tärkeää.Tällä hetkellä Ihastjärven koulupiirin alueella ei toimi yhtään päivähoitopaikkaa. Koulun yhteydessä järjestettävä päivähoito on lapsiystävällinen sekä toiminnallisesti tehokas tapa järjestää pienten lasten hoito. Päivähoitoa tarvitsevien lasten perheissä on yleensä useita lapsia, joista osa käy kouluamme. Koulun ja päivähoidon järjestäminen samassa paikassa vähentää merkittävästi lasten kuljettamiseen liittyviä järjestelyjä. Oppilasmääräennusteiden perusteella päivähoitoikäisiä kaksi–viisivuotiaita lapsia  kylällämme on vuonna 2010 n. 35. Päivähoitotoiminnan järjestämiseen koulun yhteydessä liittyy myös monia muita merkittäviä hyötyjä. Esimerkiksi lapsille järjestettävässä toiminnassa voidaan hyödyntää koulun tarpeistoa, osallistua koulun tapahtumiin ja lisätä eri-ikäisten lasten vuorovaikutusta. Merkittävää olisi myös päivähoitolasten ruuan valmistaminen kouluruuan valmistuksen yhteydessä.

3.    Senioripalveluiden järjestäminen

Vanhus ja vanheneva väestö tulisi myös ottaa huomioon koulun tiloja kehitettäessä. Senioriväestön virike- ja harrastustoimintaa olisi hyvin mahdollista yhdistää koulutilojen yhteyteen - vuorovaikutus vanhusten ja lasten välille antaisi molemmille ikäryhmille uudenlaisia ja kaivattuja virikkeitä elämään. Kylällämme asuu vanhuksia joiden elämää kotioloissa voitaisiin samalla myös helpottaa järjestämällä mm. ruokapalvelun tyyppistä toimintaa koulun yhteyteen. Koulun keittiötä voitaisiin siis hyödyntää tarjoamalla vanhuksille mahdollisuus käydä ruokailemassa tai tilata ruokaa kotiin kuljetettavaksi.

4.    Kylän asukkaiden vapaa-ajan ja harrastustoiminnan tilojen tarve

Vapaa-aika- ja harrastustilojen tarve tulee huomioida tilojen kehittämisessä. Ihastjärven koulun varsin puutteellisissa nykyisissä tiloissa toimii tälläkin hetkellä monta erilaista kerhoa ja harrasteryhmää. Koululla toimii mm. kaksi iltapäiväkerhoa ja satujumppa, seurakunnan järjestämänä kaksi iltakerhoa, kansalaisopiston ohjelmana järjestetään vuosittain useita kursseja mm. jumppa ja iltamateatteripiiri. Sisäliikuntaan liittyvä kiinnostus on kylällämme koko ajan kasvussa lasten ja nuorten määrän kasvaessa. Myös kylämme tapahtumatoiminta on varsin vilkasta ja toiminnan edelleen kehittämiseen on hyviä mahdollisuuksia. Järjestettävissä tapahtumissa on aina runsaasti osallistujia ja aktiivisten toimijoiden määräkin on ollut hyvää tasoa. Uusien tilojen mm. liikuntasalin suunnittelussa tulisi ottaa huomioon salin moninainen käyttö. Tilojen muunneltavuus lisää tilojen toimivuutta ja käyttöä - esimerkiksi näyttämö tai vastaava olisi toiminnallisesti tärkeä liikuntasalissa.

5.    Kehittäminen on koulun ja kylän tiivistä yhteistyötä

Edellä on esitetty tärkeimpinä pitämiämme näkökohtia liittyen Ihastjärven koulun tilojen kehittämiseen. Koulun henkilökunnalle on esitettävä suuri kiitos siitä, että asukkaiden ideoita, ajatuksia ja mielipiteitä on useaan otteeseen kuultu ja niitä on otettu huomioon koulun kehittämistä suunniteltaessa. Koulun ja sen tilojen kehittäminen on Ihastjärven kylälle ensiarvoisen tärkeää. Kylämme on monessa mielessä myönteinen esimerkki siitä kuinka erilaisten toimijoiden yhteistyöllä ja aktiivisuudella maaseutukylän kehitys voi kääntyä erinomaiseen nousuun. Ihastjärven kylälle suunnatut yhteiskunnan maksamat tai tarjoamat kehittämistoimet ovat olleet varsin pieniä. Panostukset Ihastjärveen tulevat lankeamaan hyvään kehittymismaaperään.

Kylämme asukkaita edustavan yhdistyksen puolesta toivomme Teiltä kaupunkimme luottamus- ja virkamiehet reipasta toimintaa ja hyviä päätöksiä, niin että koulumme rakennushankkeet saadaan nopeasti käyntiin.Ihastjärvellä 3.6.2009


               
Tilasuunnittelu etenee ja nyt mietimme neliöitä ja tiloja ja tarvetta. Olemme tehneet seuraavat linajukset:

uuteen lisärakennukseen tulevat seuraavat tilat:

liikuntasali 220 neliötä

2kpl Infa-varustustasolla olevia WC

2kpl pukuhuoneita

2kpl peseytymistila

teknisten töiden tila, jossa pieni pintäkäsittelytila

keittiö

eteinen, jossa pieni ruokala

sosiaaliset tilat

Päärakennukseen jäävät luokkatilat sekä päivähoidon tarpeisiin tilat

Uuteen lisärakennukseen tulee 500 neliötä ja vanha päärakennus peruskorjataan.

 

Näillä konsepteilla jatketaan seuraavaan tilasuunnittelupalaveriin, joka on ti 16.6. klo 14.30.

 

Kesäisin terveisin Jaana